fireklover   jels roklub farvand 1    fireklover

Vedtægter

 

Vedtægter for Jels Roklub vedtaget på generalforsamlingen den 27. 2. 2007

 

§ 1

Klubbens navn, formål og stander.

Klubbens navn er Jels Roklub.

Dens hjemsted er Søvej 5 A i Jels, Vejen kommune.

Dens formål er at dyrke ro- og kajaksport

Klubbens stander består af en grøn firkløver på hvid bund.

Klubben er tilsluttet Dansk Forening for Rosport (D.F.f.R.) under Danmarks Idrætsforbund (D.I.F.)og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2

Medlemmer.

Klubben består af aktive medlemmer og støttemedlemmer. Som aktivt medlem kan optages enhver person over 12 år, som kan svømme.

Som støttemedlem, med ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger, men uden stemmeret og uden ret til at benytte klubbens materiel, kan enhver person optages.

§ 3

Indmeldelser.

Indmeldelser er bindende for mindst et år.

§ 4

Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1. måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets evt. økonomiske mellemværende med klubben afvikles.

§ 5

Kontingent.

Kontingent til klubben fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 6

Restance.

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent til den fastsatte frist, får vedkommende en påmindelse fra kassereren om inden 14 dage at afvikle sin gæld til klubben. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til at benytte klubbens materiel.

§ 7

Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 8

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig og deler opgaverne imellem sig. Følgende poster skal som minimum besættes: formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller 3 andre bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt.

Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formanden eller næsteformanden, er tilstede.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver; f.eks. kaproning, klubaftener, selskabelige sammenkomster og lignende.

§ 9

Tegning og hæftelse.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,- kr. kræves underskift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 75.000,- kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

§ 10

Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.

Indkaldelse og dagsorden sendes til klubbens medlemmer enten som elektronisk post eller bragt som brev senest 4 uger inden generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelse senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Er der indkommet forslag, sendes disse til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter:

  1. Valg      af dirigent og referent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse      af det reviderede regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent      for det kommende år.
  4. Indkomne      forslag.
  5. Valg      af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år.
  6. Valg      af 2 suppleanter
  7. Valg      af 2 revisorer (evt. 1 suppleant).
  8. Eventuelt.

§ 11

Valg.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 3 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog hvis 1 medlem forlanger det.

§12

Generalforsamlingens beslutningsdygtighed m.v.

Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til mødetal, undtagen ved det i § 17 nævnte tilfælde.

Afstemning sker ved simpel majoritet, undtagen ved de i § 13 og § 17 nævnte tilfælde.

§ 13

Lovændring.

Til vedtagelse af ændring i vedtægterne kræves at mindst 2/3-dele af de fremmødte stemmer derfor.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Den er pligtig dertil, når mindst 1/3-del af de aktive medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 15

Reglementer.

Bestyrelsen udfærdiger de forskellige reglementer og alm. ordensbestemmelser med hensyn til benyttelse af klubbens materiel, inventar og lokaler.

Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen idømme vedkommende erstatningspligt og i grovere tilfælde formene vedkommende adgang til bådhuset og til benyttelse af materiellet for et nærmere fastsat tidsrum (karantæne).

Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel, er vedkommende, efter bestyrelsens beslutning derom, erstatningspligtig over for klubben.

Et eksemplar af klubbens vedtægter og reglementer skal til enhver tid findes opslået i bådhuset på et synligt sted.

§ 16

Bogføring.

Klubben fører følgende bøger: medlemsprotokol, kassebog, rojournal samt forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Endvidere opbevarer bestyrelsen klubbens korrespondance.

Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet tilstilles senest 10 dage før generalforsamlingen revisorerne, hvorefter det med deres påtegnelser forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Klubbens likvide midler er indsat i et pengeinstitut.

§ 17

Klubbens ophævelse.

Hvis det bliver nødvendigt at opløse klubben, indkalder bestyrelsen til generalforsamling desangående.

For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

Generalforsamlingen nedsætter derpå et likvidationsudvalg, som skal likviderede klubbens mellemværende og realisere dens aktiver.

Et eventuelt overskud båndlægges til fordel for en senere roklub i Jels under Dansk Forening for Rosport.

PS.

§10 2.linje er ændret på generalforsamlingen den 28.2.2012 fra:

”Indkaldelse og dagsorden sendes til klubbens medlemmer pr. post senest 4 uger før generalforsamlingen” til:

”Indkaldelse og dagsorden sendes til klubbens medlemmer enten som elektronisk post eller bragt som brev senest 4 uger inden generalforsamlingen”.